Regulamin świadczenia usług przez Keep Going Group Sp. z o.o.

§ 1. Definicje

 1. Użytkownik – każda osoba wchodząca na stronę internetową znajdującą się pod domeną https://keep-going.pl,
 2. Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem domeny https://keep-going.pl,
 3. Zamawiający – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamawiająca Usługę świadczoną przez Administratora,
 4. Administrator – spółka Keep Going Group Sp. z o.o. KRS 0000789915, NIP 7010929592, ul. Żurawia 6/12 lok. 775, 00-503 Warszawa,
 5. Strona – Zamawiający i/lub Administrator,
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia Usług przez Administratora, znajdujący się pod adresem https://keep-going.pl/regulamin
 7. Usługa – realizacja Zamówienia znajdującego się w Ofercie Administratora, na rzecz Zamawiającego,
 8. Umowa – umowa o świadczenie Usługi/Usług realizowanych przez Administratora, na rzecz Zamawiającego na warunkach określonych w Regulaminie.
 9. Komentarz – treść umieszczona / pozostawiona przez Użytkownika w Serwisie, poza koszykiem zakupowym,
 10. Koszyk zakupowy – podstrona Serwisu służąca wypełnieniu danych do zamówienia Usługi i zawarcia Umowy.
 11. Uczestnik – osoba uprawniona do uczestnictwa w realizacji Usługi przez Administratora, na rzecz Zamawiającego w związku z zawartą Umową.
 12. Siła Wyższa – przyczyna o charakterze niemożliwym do przewidzenia przez Administratora, występująca w sposób, na który Administrator nie ma wpływu jak np. choroba, wypadek, kataklizm, czy awaria prądu uniemożliwiająca realizację Usługi.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i Administratorem Serwisu jest spółka Keep Going Group Sp. z o.o., KRS 0000789915, NIP 7010929592, ul. Żurawia 6/12 lok. 775, 00-503 Warszawa, reprezentowana przez członków zarządu: Łukasz Marcin Skłucki, Arkadiusz Marek Stachowicz.
 2. Przed rozpoczęciem korzystnia z Serwisu i/lub Usług należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatoności,
 3. Aby złożyć zamówienie na Usługę należy zrealizować Koszyk Zakupowy, poprzez:
  1. Wybór z oferty zamieszczonej na stronie Usługi znajdującej się w zakładce Szkolenia (https://keep-going.pl/oferta-szkolen/) i zatwierdzenie przez przycisk „Dodaj do koszyka”,
  2. Wypełnienie wszelkich niezbędnych pól związanych z danymi osobowymi Zamawiającego / Uczestnika niezbędne ze względów prawnych (np. do wystawienia faktury), względów archiwalnych (ustawa o księgowości) oraz zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zabezpieczenie ewentualnych rozszceń),
  3. Opłacenie zamówienia zgodnie z ceną Usługi na konto Administratora, numer: 44 1140 2004 0000 3402 7912 6963 (mBank)
  4. Brak uiszczenia opłaty uniemożliwia zawarcie Umowy,
  5. Umowę uznaje się za zawartą w sytuacji uiszczenia opłaty za Zamówienie oraz potwierdzenie terminu i możliwości uczestnictwa przez Administratora,
 4. W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie Uczestnikiem, Zamawiający oświadcza, że posiada zgodę i podstawę prawną do zgłaszania Uczestnika do udziału w realizacji Usługi.
 5. Uczestnicy, którzy nie ukończyli pełnoletności mogą wziąć udział wyłącznie w przypadku dostarczenia pisemnej zgody prawnego opiekuna,
 6. Zamawiający i/lub Uczestnik oświadcza, że został poinformowany o możliwości odstąpienia od Umowy oraz możliwości złożenia Reklamacji.
 7. Uczestnik / Zamawiający oświadcza, że został poinformowany, że Usługa ma charakter edukacyjny i nie gwarantuje osiągnięcia zamierzonych rezultatów,

§ 3. Korzystanie z Serwisu

 1. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności (RODO) i akceptuje jego postanowienia,
 2. Niezapoznanie się z Regulaminem oraz/lub Polityką Prywatności nie zwalnia przestrzegania ich,
 3. Informujemy, że klauzula informacyjna związana z polityką przetwarzania danych osobowych (obowiązek informacyjny wynikający z przepisów RODO), znajduje się w zakładce Polityka Prywatności, pod adresem https://keep-going.pl/polityka-prywatnosci,
  1. Zamawiający / Uczestnik oświadcza że został poinformowany o przysługujących mu prawach w związku z przetwarzaniem przez Administratora jego danych osobowych, zakresie i sposobie ich przetwarzania, oraz informacji o Administratorze jego danych osobowych,
 4. Serwis umożliwia komentowanie artykułów w nim zamieszczonych oraz oceniania i pozostawiania komentarzy w Ofercie,
 5. Administrator informuje, że wszelkie treści umieszczane przez Użytkowników będą podlegały werfikacji / moderacji,
 6. W zakresie moderacji treści dodawanych w Serwisie przez Użytkowników, Administrator zastrzega sobie prawo do:
  1. Usuwania fragmentów lub całości zamieszczonej treści bez informowania i podania przyczyny,
  2. Modyfikowania zawartości komentarzy bez informowania i podania przyczyny,,
  3. Odrzucania komentarzy bez informowania i podania przyczyny,
  4. Zgłaszania komentarzy do odpowiednich organów ścigania w przypadku szerzenia mowy nienawiści lub zamieszczania treści o znamionach przestępstwa,
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości pozostawiania komentarzy i ocen w dowolnym momencie bez informowania o tym Użytkowników i bez podawania przyczyny,
 8. Administrator informuje, że zabronione jest umieszczanie treści o charakterze reklamowym, spamu, oraz używanie wulgaryzmów czy treści niezgodne z zasadami Współżycia Społecznego.
 9. Administrator informuje, że korzystanie z Internetu wiąże się z ryzykiem przedostania szkodliwego oprogramowania, atakami hakerskimi oraz wieloma innymi niebezpieczeństwami, na które Administrator nie ma wpływu oraz za które nie ponosi odpowiedzialności. Aby bezpiecznie korzystać z użyteczności serwisu Administrator zaleca stosowanie oprogramowań antywirusowych, zwiększających bezpieczeństwo korzystnia z Internetu.

§ 4. Realizacja Usługi

 1. Administrator informuje, że zamówiony termin wykonania Usługi może ulec zmianie,
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Wykonania Usługi lub do jej odwołania w przypadku Siły Wyższej (sytuacja uniemożliwiająca realizację Usługi)
  1. W sytuacji odwołania realizacji Usługi Zamawiającemu przysługuje prawo do zwrotu kosztu Usługi lub przeniesienie wpłaconych pieniędzy na rzecz realizacji innej Usługi,
 3. Uczestnik / Zamawiający ma prawo do rezygnacji z Usługi w terminie do 7 dni od daty wyznaczonej jako realizacja Usługi,
  1. W sytuacji rezygnacji z Usługi Zamawiającemu przysługuje prawo do zwrotu kosztu Usługi lub przeniesienie wpłaconych pieniędzy na rzecz realizacji innej Usługi,

§ 4. Warunki świadczenia Usługi i prawa autorskie

 1. Administrator oświadcza, że w trakcie realizacji usługi nie przenosi żadnych praw autorskich i majątkowych na Uczestnika i/lub Zamawiającego,
 2. Wszelkie udostępnione materiały przez Administratora przeznaczone są do użytku własnego Uczestnika i zabronione jest ich udostępnianie osobom trzecim,
 3. Administrator nie wyraża zgody na rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów udostępnionych przez siebie w związku z realizacją Usługi. W szczególności zabronione jest utrwalanie głosu, obrazu, reprodukowanie i rozpowszechnianie materiałów związanych z realizacją Usługi,
 4. Uczestnik oświadcza, że został poinformowany o charakterze otrzymanych materiałów i jest świadomy, że stanowią własność intelektualną ich twórców,
 5. Uczestnik oświadcza, że został poinformowany o braku możliwości udostępniania materiałów związanych z realizacją Usługi, a w szczególności ich replikowaniu, rozpowszechnianiu w internecie czy odsprzedawaniu,
 6. Naruszanie praw autorskich i majątkowych przez Uczestników, będzie wiązało się z sankcjami i dochodzeniem zadośćuczynienia na rzecz Administratora, 
 7. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na utrwalenie swojego wizerunku w trakcie realizacji Usługi na potrzeby archiwalne i marketingowe Administratora, 
  1. W szczególności utrwalanie zdjęć, oraz materiałów wideo z realizacji usługi, które Administrator może wykorzystać do galerii w Serwisie, mediach społecznościowych oraz materiałach reklamowych,
  2. Uczestnik oświadcza, że nie będzie miał jakichkolwiek roszczeń z tym związanych,
  3. Administrator oświadcza, że będzie utrwalał wizerunek Uczestnika w trakcie realizacji Usługi oraz wykorzystywał go w materiałach archiwalnych (galeria) w Serwisie, mediach społecznościowych oraz na potrzeby wizerunkowe i promocyjne (materiały reklamowe),
 8. Administrator mając na względzie komfort i bezpieczeństwo Uczestników, informuje, że w trakcie realizacji Usługi obowiązują zasady wzajemnego szacunku oraz zasady współżycia społecznego,
 9. Administrator informuje, że w trakcie realizacji Usługi zabronione są zachowania wulgarne, naruszające czyjeś dobra osobiste, utrudniające lub uniemożliwiające sprawną realizację Usługi, noszące znamiona mowy nienawiści,
 10. Administrator informuje, że zabronione jest uczestnictwo w realizacji Usługi pod wpływem substancji odurzających,
 11. W przypadku naruszania niniejszego Regulaminu przez Uczestnika, Administrator zastrzega sobie prawo do wyproszenia Uczestnika z miejsca realizacji Usługi, bez możliwości wnioskowania przez Uczestnika o zwrot kosztów Usługi,
 12. W przypadku rażącego naruszania niniejszego Regulaminu przez Uczestnika, Administrator zastrzega sobie prawo do wyproszenia Uczestnika z miejsca realizacji Usługi oraz roszczenia zadość uczynienia w związku z utrudnianiem realizacji Usługi wobec pozostałych Uczestników,
 13. Administrator informuje, że stosowanie mowy nienawiści przez Uczestnika i/lub Użytkownika Serwisu będzie wiązało się z poinformowaniem odpowiednich organów ścigania.

§ 5. Reklamacje

 1. Administrator informuje, iż dokłada wszelkich starań aby proces realizacji usługi oraz jej jakość była satysfakcjonująca dla Uczestników. Jednocześnie informuje, że Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja wymaga:
  1. Złożenia jej w ciągu 7 dni od terminu realizacji Usługi,
  2. Formy pisemnej – podania treści zastrzeżeń i przyczyny reklamacji na adres mailowy: hello@keep-going.pl,
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych (dzień roboczy nie obejmuje sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy),
  1. Decyzja reklamacyjna zostanie wysłana na adres mailowy, z którego reklamacja została nadana,
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego i/lub mailowego na dane podane w Umowie, celem wyjaśnienia przyczyn reklamacji i/lub sposobu jej rozwiązania,

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego,
 2. Wszelkie spory wynikłe w związku z Umową zawartą z Uczestnikiem, rozstrzygać będzie właściwy Sąd Rejonowy.
 3. Wszelkie sprawy wymagające wyjaśnienia / doprecyzowania czy kontaktu należy kierować na adres mailowy: hello@keep-going.pl.