Kontrole z Powiatowego Urzędu Pracy, ZUS i KAS po pandemii COVID-19

W zawiązku ze wsparciem z Tarczy Antykryzysowej, Powiatowe Urzędy Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Krajowa Administracja Skarbowa, rozpoczną kontrole w celu weryfikacji zasadności udzielonego wsparcia, a także prawidłowości zagospodarowanych środków.

ZUS – postojowe

Zgodnie z deklaracją Rzecznika ZUS po zakończeniu pandemii kontrole będą dotyczyć prawdziwości wskazywanych przez przedsiębiorców danych, w tym oświadczeń o wysokości osiągniętego przychodu.

Mikropożyczka – Powiatowe Urzędy Pracy

Urzędy Pracy sprawdzą czy mikropożyczka w kwocie 5000 PLN została przeznaczona zgodnie z wytycznymi, czyli na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Weryfikacji podlegał będzie jednak przede wszystkim aktywny status przedsiębiorcy w CEIDG.

Kontrola Krajowej Administracji Skarbowej

Kontrole KAS dotyczyć będą weryfikacji zasadności otrzymania subwencji, oraz prawidłowości w wykorzystaniu środków. KAS może dokonać weryfikacji ksiąg rachunkowo-finansowych, czy dokumentów osobowych.

Jakie mogą być konsekwencje w przypadku wykrycia nieprawidłowości?

Bezpodstawnie czy nieprawidłowo przyznane i/lub zagospodarowane środki ze wsparcia z Tarczy Antykryzysowej przedsiębiorca będzie musiał zwrócić, wraz należnymi odsetkami. Ponadto zgodnie z Kodeksem Karnym Skarbowym na firmę może zostać nałożona kara grzywny.

Leave a Comment